Phim Sứ Mệnh 36 Giờ tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Phim Su Menh 36 Gio Công nghệ đă mang lại những thay đổi nghiêm trọng có thể đảm bảo kiểm toán truyền thống (tức là kiểm toán viên không có đủ kỹ năng CNTT để thực

hiện nhiệm vụ kiểm toán) yêu cầu chính ḿnh cho dù vai tṛ của họ trong thế giới ngày nay của các tổ chức máy tính chạy Su Menh 36 Gio có thể được đảm bảo. Và nếu như vậy, những ǵ họ phải làm ǵ để vẫn phù hợp, duy tŕ và mở rộng phạm vi và chất lượng dịch vụ của họ, và đóng góp vào sự h́nh thức mới của sự giàu có trong kinh tế tri thức hiện đại.

Chúng ta đang sống trong một xă hội mà sự thay đổi là Su Menh 36 Gio bắt buộc. Ngay cả khi chúng ta không muốn thay đổi, nó được buộc vào chúng tôi. Để cạnh tranh trong môi trường năng động này, kiểm toán viên hiện nay dự kiến ​​sẽ bắt kịp với các vấn đề công nghệ và các cơ hội xung quanh việc phát triển.

Công nghệ đă ảnh hưởng đến cách thức và phương pháp kiểm toán viên thực hiện công việc của họ. Hiểu biết những ǵ khu vực bị ảnh hưởng và những công nghệ đặc biệt đă ảnh hưởng đến các khu vực là
Su Menh 36 Gio